Podziel się z nami swoją opinią!

Regulamin

mojekspert.pl

mojekspert.pl - regulamin korzystania z serwisu
"Bądź miarą jakości. Pewni ludzie nie są przyzwyczajeni do
środowiska gdzie wymagana jest doskonałość."

Steve Jobs

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu Mojekspert.pl


Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu MojEkspert.pl w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych jest Jan Zwoliński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą INITJZ, ul. Obornicka 309, 60-689 Poznań, NIP: 88914614556, e-mail: biuro@mojekspert.pl.§ 1
Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych

 1. Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe Korzystających z Serwisu zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 2. Osoby, które skierowały zapytanie mogą podać następujące dane: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, płeć, miejsce pracy, zawód.
 3. Zakres danych jakie mogą być zbierane o Ekspertach przez Administratora Serwisu to: imię, nazwisko, telefon, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, adres zamieszkania, adres e-mail, wizerunek, płeć, wiek, NIP, adres IP.
 4. Zakres danych zbieranych o Użytkownikach to: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, płeć.
 5. Utworzone w ramach Konta Profile/Wizytówki wyświetlane są publicznie tak, że każdy Użytkownik Internetu może mieć dostęp do danych udostępnionych przez Ekspertów.
 6. Eksperci udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Ekspert powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia swoich danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji prowadzonej działalności, jeżeli są one tożsame z prywatnym adresem zamieszkania Eksperta.
 7. Użytkownicy przesyłający wiadomości do Ekspertów za pośrednictwem Serwisu (formularz kontaktowy Eksperta), dobrowolnie przekazują swój adres e-mail w formularzu kontaktowym. Dane udostępnione przez tych Użytkowników nie będą widoczne przez innych Korzystających z Serwisu, wyjąwszy Eksperta, do którego przesyłana jest wiadomość.
 8. Dane Użytkowników w Serwisie, dobrowolnie i świadomie przekazywane przez Użytkowników, gromadzone mogą być w zakresie adresu e-mail, nr. telefonu.
 9. Dane Korzystających z Serwisu mogą być automatycznie pozyskiwane i rejestrowane przez serwer Serwisu za pośrednictwem przeglądarek internetowych lub urządzeń Korzystających z Serwisu, w zakresie: adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądania strony, numerów identyfikacyjnych urządzeń mobilnych oraz innych danych dotyczących urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej Serwisu.


§ 2
Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne

 1. Administrator danych jest uprawniony do gromadzenia w ramach Serwisu danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, które przechowują dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Korzystającego z Serwisu.
 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer Serwisu ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Korzystających z Serwisu, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisu tak, aby możliwe było np. korzystanie z Serwisu bez konieczności ponownego logowania się. Serwis przetwarza ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Korzystającego z Serwisu przez dłuższy czas, natomiast ciasteczka „sesyjne” są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
 3. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.
 4. Korzystający z Serwisu mogą poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć; Korzystający z Serwisu decyduje o przetwarzaniu plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.


§ 3
Wykorzystanie zgromadzonych danych

 1. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w Serwisie danych dotyczących Eksperta w następujących celach:
  1. zapewniania obsługi Eksperta, w tym zakładania i zarządzania kontem Eksperta;
  2. rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania funkcji Serwisu;

  3. monitorowania aktywności wszystkich i konkretnych Ekspertów np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Publikacje/Artykuły;
  4. kontaktowania się z Ekspertami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Eksperta, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail;

  5. przeprowadzania badań i analiz dla poprawy działania dostępnych usług;
  6. egzekwowania przestrzegania Regulaminu Serwisu, w tym zwalczanie nadużyć;
 2. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w Serwisie danych dotyczących Użytkownika w postaci adresu e-mail dla zapewnienia realizacji usługi kontaktu z Ekspertem, za pośrednictwem formularza kontaktowego mieszczącego się w Serwisie.
 3. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w Serwisie danych dotyczących Korzystających z Serwisu w celach statystycznych i innych celach służących Administratorowi polepszeniu jakości Korzystania z Serwisu.
 4. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji wyżej określonych celów biznesowych.


§ 4
Udostępnianie danych

Administrator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników i Ekspertów podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników i Ekspertów innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub/i gdy wynika to z właściwości usługi i odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności.§ 5
Kontrola

 1. Korzystający z Serwisu, którzy utworzyli Konto Eksperta, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Ekspert zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie są poprawne. Dane Eksperta mogą być modyfikowane lub usuwane przez Eksperta w odpowiedniej sekcji w panelu Konta Eksperta na stronie internetowej Serwisu, a także za pośrednictwem zgłoszenia wysłanego pod adresem poczty elektronicznej: biuro@mojekspert.pl
 2. Każdy kto dodał komentarz może go usunąć po uprzednim kontakcie z Administratorem Serwisu.

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez MojEkspert.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem świadczenia Usług jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Usługi na rzecz Ekspertów są świadczone wyłącznie dla przedsiębiorców lub podmiotów gospodarczych (nie dla konsumentów).
 3. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest czas UTC+1:00.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 czerwca 2018r.
 5. Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
  1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wraz z załącznikami.
  2. Cennik Usług – załącznik do Regulaminu, stanowiący jego integralną część i określający zakres i cenę poszczególnych usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, w szczególności ceny i zakresy usług obejmujących oferowane przez Usługodawcę abonamenty (pakiety) czasowe oraz pakiety punktów odpowiedzi.
  3. Usługodawca/Administrator Serwisu - Jan Zwoliński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą “INITJZ”, zarejestrowaną w Poznaniu (60-689) przy ul. Obornickiej 309, będący posiadaczem NIP nr 8891461556 oraz REGON: 36662317; biuro@mojekspert.pl;
  4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.mojeksert.pl składający się z Części Ogólnodostępnej oraz Kont Ekspertów.
  5. Ekspert – Użytkownik Serwisu będący prawnikiem lub/i pośrednikiem ubezpieczeniowym lub/i doradcą finansowym lub/i podmiotem prowadzącym biuro rachunkowe lub/i innym nie wymienionym wyżej podmiotem wykonującym czynności w zakresie świadczenia usług prawnych, podatkowych, ubezpieczeniowych i finansowo-rachunkowych.
  6. Konto Eksperta - wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Ekspertów, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług a także panel administracyjny, stanowiący integralną część Serwisu dostępną dla Eksperta, po dokonaniu Rejestracji, a następnie zalogowaniu w Serwisie. Za jego pośrednictwem Administrator Serwisu świadczy usługi Ekspertowi.
  7. Wizytówka/Profil – zbiór informacji na temat Eksperta, dostępny dla Użytkowników po dokonaniu Aktywacji Wizytówki/Profilu, umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL.
  8. Abonament/Pakiet – forma świadczenia usługi przez Usługodawcę, której zakres, cenę i okres, w którym świadczone są usługi określa Cennik.
  9. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z funkcjonalności Serwisu w jego Ogólnodostępnej Części [dalej: Funkcjonalności Serwisu dostępne dla Użytkownika].
  10. Korzystający z Serwisu – Ogół podmiotów przeglądających Serwis i korzystający z ogółu bezpłatnych i płatnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie. [Użytkownicy i Eksperci]
  11. Funkcjonalności Serwisu dostępne dla Użytkownika – funkcje Serwisu w Części Ogólnodostępnej Serwisu, z których korzystanie jest bezpłatne.
  12. Część Ogólnodostępna Serwisu – zasoby Serwisu, które są dostępne dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet oraz sprzętu elektronicznego spełniającego warunki określone w § 3 pkt 1 Regulaminu, bez konieczności rejestracji i logowania w Serwisie.
  13. Rejestracja – procedura utworzenia aktywnego konta Eksperta za pośrednictwem przycisku “Załóż Konto Eksperta” dostępnego na Stronie Głównej Serwisu.
  14. Operator Płatności – Centrum Rozliczeniowe Przelewy24.pl będące własnością PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, zarejestrowaną przez Sąd Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347935.
  15. Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika Indywidualnego lub Eksperta, bez jednoczesnej obecności stron.
 6. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.


§2
Rodzaje i zakres Usług.

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca Świadczy Usługi Drogą Elektroniczną.
 2. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi bezpłatne:
  1. wyszukiwanie zarejestrowanych w Serwisie Ekspertów na podstawie zadanych kryteriów wyszukiwania dostępnych w Serwisie m.in. takich jak region, profesja, rodzaj świadczonych usług, rodzaj możliwej płatności, rodzaj współpracy, doświadczenie, ocena Użytkowników.
  2. kontakt z Ekspertem za pośrednictwem numeru telefonu lub danych udostępnionych w Serwisie przez Eksperta;
  3. wyrażenie pisemnej i publicznie dostępnej opinii na temat Eksperta oraz ocenę Eksperta;
  4. udostępnienie publikacji Eksperta na wybranych portalach społecznościowych;
 3. Usługodawca świadczy Usługi płatne zgodnie z zakresem wskazanym w Cenniku i zgodnie z wniesioną opłatą - Abonamentem/Pakietem.


§ 3
Warunki świadczenia usług.

 1. Prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i świadczenie Usług oferowanych przez Usługodawcę, możliwe jest pod warunkiem, że Korzystający z Serwisu spełniają określone warunki techniczne:
  1. posiadają urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet (telefon, tablet, komputer).
  2. posiadają poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome lub Internet Explorer zaktualizowaną do najnowszej wersji.
  3. posiadają czynne i prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej (dotyczy wybranych Usług).
 2. Usługodawca ma prawo do stosowania przerw technicznych w działaniu Serwisu w celu jego konserwacji, modyfikacji i modernizacji.


§ 4
Warunki Korzystania z Serwisu. Prawa i obowiązki Korzystających z Serwisu.

 1. Każdy Korzystający z Serwisu ma prawo zapoznać się z informacjami i opiniami o Ekspertach, korzystać z funkcji wyszukiwania Ekspertów, dodawać opinie i oceny dotyczące Ekspertów, komentować artykuły i publikacje Ekspertów i kontaktować się z Ekspertami.
 2. Każdy Korzystający z Serwisu zobowiązuje się do:
  1. posługiwania się danymi, informacjami, grafikami itp., co do których ma pełne prawo posługiwania się nimi;
  2. uprzedniego sprawdzenia czy spełnia wymagania techniczne określone w Regulaminie,
  3. wnoszenia opłat za korzystanie z Usługi jeżeli zgodnie z Cennikiem Usług jest zobligowany do ich wnoszenia w celu realizacji płatnej Usługi na jego rzecz
  4. nie korzystania z Serwisu w sposób zakłócający funkcjonowanie Serwisu jak i świadczenie Usług,
  5. korzystania z Usług zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Każdy Korzystający z Serwisu ma prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w przypadku uznania, że Usługodawca nienależycie świadczy Usługę bądź jej w ogóle nie świadczy.
 4. Prawa i obowiązki przysługujące z tytułu zawarcia Umowy nie mogą być przeniesione na inne podmioty lub/i osoby bez wiedzy i zgody Usługodawcy. Oznacza to, że Użytkownik nie może przekazać / odsprzedać / zbyć swojego Konta na rzecz innego podmiotu. Usługodawca jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do zakładania Konta każdemu nowemu Użytkownikowi i świadczenia na rzecz każdego Użytkownika Usługi.

Prawa i obowiązki Użytkowników
 1. W celu nawiązania kontaktu z Ekspertem za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie, Użytkownik musi wskazać adres swojej poczty elektronicznej, pod adresem której ma nastąpić kontakt i wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez Administratora Serwisu, na zasadach określonych w przepisach szczególnych oraz Polityce Prywatności Serwisu.
 2. Treść opinii pozostawianych przez Użytkowników na profilach Ekspertów lub pod publikacjami Ekspertów:
  1. opatrywana jest podpisem (nickiem) Użytkownika;
  2. może dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Eksperta;
  3. może dotyczyć jedynie osobistych doświadczeń Użytkownika w kontakcie i relacjach z Ekspertem;
  4. nie może zawierać treści reklamowych, marketingowych, komercyjnych;
  5. nie może zawierać informacji nieprawdziwych lub obraźliwych. W szczególności zabronione jest używanie wulgaryzmów, słów powszechnie uznawanych za obraźliwe oraz umieszczanie treści dotyczących sfery prywatnej Eksperta,
  6. oskarżanie Eksperta o popełnienie przestępstwa lub nawoływanie do przemocy wobec Eksperta;
  7. nie może naruszać prawa, dóbr osobistych Eksperta ani innych osób oraz naruszać zasad współżycia społecznego;
 3. Użytkownik oświadcza, że wystawiona przez niego opinia, zapytanie lub komentarz jest prawdziwy.

 4. Prawa i obowiązki Ekspertów, Rejestracja w Serwisie.
 5. Każdy Ekspert może zarejestrować Konto w Serwisie.
 6. Jeden Ekspert może mieć wyłącznie jedno Konto Eksperta oraz jeden Profil/Wizytówkę Eksperta. Niedozwolone jest utworzenie Konta lub Wizytówki wspólnych dla kilku Ekspertów.
 7. Rejestracja Konta Eksperta polega na:
  1. wypełnieniu formularza rejestracyjnego i stworzeniu Wizytówki/Profilu Eksperta;
  2. wejściu w link aktywacyjny przesłany Ekspertowi przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej Eksperta wskazanej podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.
 8. Po aktywacji Konta Eksperta i uzupełnieniu danych o prowadzonej działalności, Profil/Wizytówka Eksperta staje się widoczna dla Użytkowników Serwisu.
 9. W zależności od wyboru rodzaju Abonamentu/Pakietu oraz od wniesienia opłaty za wybrany Abonament/Pakiet, Ekspertowi przysługują określone uprawnienia, opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu [Cennik Usług].
 10. Ekspert zobowiązuje się, że informacje zamieszczone przez niego w Serwisie będą zgodne z prawdą.
 11. Ekspert oświadcza, że wszelkie publikacje, zdjęcia, grafiki i artykuły zamieszczone przez niego w Serwisie są jego własnością lub posiada wymagane prawem pozwolenia, upoważnienia, licencje stanowiące podstawę korzystania z nich przez Eksperta, a także, że ww. materiały:
  1. są rzetelne, zgodne z obowiązującym stanem prawnym i zgodne z tematyką Serwisu;
  2. nie naruszają praw autorskich osób trzecich;
  3. nie zawierają treści niezgodnych z prawem, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do przemocy lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;
  4. nie zawierają lokowania produktu lub marki;
 12. Niedozwolonym jest umieszczanie opinii przez Ekspertów na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
 13. Niedozwolonym jest udostępnianie swojego Konta osobom trzecim oraz korzystanie z Kont osób należących do osób trzecich.

Prawa i obowiązki Usługodawcy.
 1. Usługodawca nie moderuje treści wpisywanych przez Korzystających z Serwisu (Użytkowników i Ekspertów). Usługodawca ma prawo usunąć opinie, komentarze, zdjęcia, grafiki lub informacje jeżeli są one sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa, a także w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo wiarygodnej wiadomości o naruszeniu.
 2. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy, zdjęć, grafik lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii, komentarzy, zdjęć, grafik i publikacji przekazywanych przez Użytkowników lub Ekspertów.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich, wskutek publikacji przez Eksperta artykułów, zdjęć, grafik lub innych materiałów.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich, wskutek udostępnienia w mediach społecznościowych publikacji Eksperta, zawierających treści, zdjęcia, grafiki lub inne materiały dodane w Serwisie przez Eksperta.
 6. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Eksperta, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
 7. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.


§ 5
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług bezpłatnych dla Eksperta następuje z chwilą zakończenia procesu Rejestracji w Serwisie. Zawarcie umowy o świadczenie Usług płatnych następuje z chwilą potwierdzenia realizacji usługi przez Usługodawcę (prosimy o sprawdzenie e-maila, potwierdzenie dokonywane jest równolegle z dokonaniem zapłaty przez Eksperta za pomocą Operatora Płatności).
 2. Umowa o świadczenie Usług płatnych zostaje zawarta na czas określony w Abonamencie wybranym przez Eksperta i nie jest automatycznie przedłużana po zakończeniu tego okresu.
 3. Wypowiedzenie umowy w okresie jej obowiązywania przez Eksperta jest możliwe na podstawie właściwych przepisów prawa cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że jeśli wypowiedzenie nie następuje z ważnych przyczyn, Ekspertowi nie należy się zwrot środków pieniężnych uiszczonych na poczet wybranego abonamentu/pakietu w całości ani w części. Ważnymi przyczynami w rozumieniu Regulaminu nie są: zmiana profilu działalności Eksperta, wyrejestrowanie, zawieszenie lub zamknięcie działalności Eksperta, upadłość lub zmiana Firmy Eksperta, przeniesienie prowadzonej działalności poza obszar RP.
 4. Ekspert może wypowiedzieć umowę poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy wraz z wnioskiem o usunięcie Konta. W tym celu Ekspert musi wysłać wiadomość pod adresem biuro@mojekspert.pl z oświadczeniem wypowiedzenia umowy i żądaniem usunięcia Konta. Konto Eksperta zostanie usunięte niezwłocznie. W razie wątpliwości, za moment złożenia wypowiedzenia przyjmuje się dzień, w którym wiadomość Eksperta została zarejestrowana przez Serwer poczty przychodzącej Usługodawcy.
 5. Po usunięciu Konta Eksperta Usługodawca ma prawo nadal wyświetlać artykuły napisane przez Eksperta w portalu przez nieograniczony czas.
 6. Za porozumieniem Stron Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie.
 7. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
 8. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Ekspert zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 9. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail, nr telefonu odbywa się za jego zgodą wyrażoną w momencie wyboru sposobu kontaktu z Ekspertem, jako kontakt przez formularz umieszczony w Serwisie.
 10. Przetwarzanie danych osobowych Eksperta zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu/Wizytówce odbywa się na potrzeby realizacji umowy.
 11. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika i Eksperta zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności udostępnioną w Serwisie, która stanowi także załącznik do Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług poprzez skasowanie Konta Eksperta, jeżeli działanie Eksperta jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub narusza inne istotne wartości propagowane przez Serwis. W takim przypadku Ekspertowi nie należy się zwrot środków pieniężnych uiszczonych na poczet wykupionego abonamentu/pakietu.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych danych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.


§ 6
Odpowiedzialność i Bezpieczeństwo.

 1. Korzystający z Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Serwisu i świadczonej przez siebie Usługi przed wystąpieniem jakichkolwiek działań niepożądanych. Usługodawca zaleca:
  1. stosowanie programów zabezpieczających urządzenie podłączone do sieci Internet i chroniących tożsamość osób korzystających z sieci Internet,
  2. unikanie korzystania z Usługi jak i Serwisu przy użyciu publicznych sieci dostępu do Internetu (np. publicznego WiFi) jak i przypadkowego sprzętu,
  3. unikanie zapisywania Loginu i Hasła w przeglądarce internetowej,
  4. nieużywanie tak samo brzmiącego Loginu i Hasła do Konta,
  5. ustawienie Hasła innego niż zwroty oczywiste jak np. „admin“ ; „qwerty“ „nazwa firmy1“ etc.
 3. W przypadku kiedy po zalogowaniu do Konta, Użytkownik zauważy zmiany, o których nie był wcześniej informowany przez Usługodawcę, np. zmianę interfejsu, niespotykane wcześniej komunikaty czy ikony, Usługodawca zaleca natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Konta oraz kontakt z działem pomocy technicznej pod adresem helpdesk@mojekspert.pl
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. brak dostępu do sieci Internet przez Korzystającego z Serwisu albo ograniczenia w jego dostępności,
  2. ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Korzystającego z Serwisu, które stanowią podstawę do korzystania z Serwisu bądź Usług,
  3. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Eksperta, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia hasła do Konta, które nastąpiły z jego winy,
  4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Eksperta lub Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działań bądź jego zaniechań,
  5. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Eksperta lub Użytkownika, który naruszył prawo bądź postanowienia Regulaminu, a któremu Usługodawca zablokował Konto albo usunął treści na skutek otrzymania wiarygodnej wiadomości albo urzędowego wezwania,
  6. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Eksperta lub Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami Umowy, a na które nie miał wpływu Usługodawca,
  7. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Eksperta lub Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,
  8. przetwarzane dane, w tym dane osobowe w związku z korzystaniem przez Eksperta z kanału Operatora Płatności. Odpowiedzialność ponosi Operator Płatności,
  9. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Eksperta lub Użytkownika, na skutek przekazania danych osobowych Korzystających z Serwisu podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania.
 5. Usługodawca nie ma wpływu na to w jaki sposób Ekspert zarządza swoim Kontem oraz nie modyfikuje danych wprowadzanych przez Korzystających z Serwisu
 6. W Serwisie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta Eksperta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim Ekspert zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika lub Eksperta. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników lub Ekspertów, których prawa zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia materiałów zamieszczanych przez Ekspertów.
 9. Użytkownik i Ekspert ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich.
 10. Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Eksperta. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Usługodawca nie odpowiada za jakość usług świadczonych i oferowanych przez Ekspertów, ani za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 12. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 13. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 14. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Eksperta i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Eksperta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 15. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.


§ 7
Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje prosimy składać, w terminie 30 dni od dnia odnotowania szkody, (np. wadliwego działania Usługi) drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na na stronie internetowej: https://www.mojekspert.pl/kontakt albo adres e-mail: biuro@mojekspert.pl. W zgłoszeniu prosimy o:
  1. możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce wystąpienia);
  2. ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji;
  3. jeżeli reklamacja dotyczy błędu w fakturze, prosimy o podanie jej numeru.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni.
 3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Wniesienie reklamacji nie wpływa na bieg Abonamentu/Pakietu ani świadczenie Usługi. W przypadku gdyby świadczenie Usługi było niemożliwe z winy Usługodawcy, Abonament/Pakiet zostanie odpowiednio rozliczony.


§ 8
Postanowienia końcowe.

 1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej: https://www.mojekspert.pl/regulamin_i_polityka_prywatnosci . Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. O każdej, istotnej zmianie warunków Umowy, Ekspert zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu. Usługodawca prześle stosowną wiadomość na adres e-mail Eksperta.
 4. W przypadku, o którym mowa powyżej, Ekspert ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Użytkownika na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.
 5. Każdy, nowy regulamin, obowiązuje z początkiem nowego Abonamentu/Pakietu chyba, że dotyczy rozszerzenia czy zapewnienia szerszych gwarancji dla Eksperta w trakcie trwania Umowy i nie wpływa to w żaden sposób na uszczuplenie jego praw czy też rozszerzenie jego obowiązków oraz wysokości wynagrodzenia.
 6. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usług nie naruszająca Regulaminu nie stanowi istotnej zmiany warunków Umowy. Zmiana Cennika stanowi istotną zmianę warunków Umowy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 8. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 9. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym.
 10. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Ekspertami będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 11. Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce Prywatności.
 12. Załączniki Regulaminu stanowią integralną część Umowy.

mojekspert.pl - regulamin korzystania z serwisu
Wiadomość