Podziel się z nami swoją opinią!
Prawo
Komentarze0

Rozwód – kiedy można go dostać?

2019.03.21

Mogłoby się wydawać, że rozwód jest tylko formalnością, która ma za zadanie rozciąć wszelkie pozostałe więzy pomiędzy małżonkami i formalnie zakończyć ich istnienie jako pary. W praktyce jednak nie zawsze wygląda to tak różowo. Czy sąd może odmówić udzielenia rozwodu, nawet gdy oboje małżonkowie go chcą?


Co to jest rozwód?

Rozwód, według polskiego prawa, może zostać orzeczony pomiędzy małżonkami wtedy, gdy zostanie stwierdzony trwały i zupełny rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Wydawać by się mogło, że skoro małżonkowie wyrażają zgodę, by udać się do sądu i rozwieść się, to rozkład ten nastąpił i nikt nie powinien być przeciwny rozwodowi. Aby jednak rozwód mógł dojść do skutku, sąd musi udowodnić, że rzeczywiście nastąpiły przesłanki niezbędne do jego otrzymania, czyli, że ten rozkład pożycia rzeczywiście ma miejsce. Wiąże się to oczywiście z „praniem brudów”, a nawet różnymi kombinacjami, które mają zgromadzić dowody poświadczające, że małżonkowie nie chcą być razem i nigdy do siebie nie wrócą. Rozwieść się jest zatem dużo trudniej, niż wziąć ślub – dlatego też nad tym krokiem warto się zastanowić. Rozwód jest bardzo bolesnym przeżyciem dla każdego, bez względu na to, jak bardzo małżonkowie chcieli go osiągnąć.

Rozkład pożycia – co to znaczy?

Aby sąd mógł uznać, że doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego, musi zbadać, czy doszło do całkowitego zerwania więzi: duchowych, gospodarczych i fizycznych. Oznacza to, że małżonkowie nie sypiają ze sobą, nie czują się już w swoim towarzystwie komfortowo, a także nie mieszkają razem. W takim przypadku najbardziej predysponowane do rozwodu wydają się być pary, w których jedno z małżonków zdradziło i zamieszkało z nowym partnerem, bo jest to przesłanką do tego, że ta osoba założyła nową rodzinę i nie zechce wrócić do żony/męża. Sąd może jednak orzec rozwód w przypadku, gdy małżonkowie wciąż mieszkają razem. Sytuacje takie mają miejsce wtedy, gdy oboje poza wspólnym mieszkaniem nie mają gdzie się podziać, gdyby chcieli się rozstać również pod tym względem. Trwałość rozpadu małżeństwa sąd określa na podstawie życiowych doświadczeń. W niektórych sytuacjach pomimo długotrwałego mieszkania osobno małżonkowie nie otrzymują rozwodu, ponieważ sąd uznaje, że są w stanie jeszcze do siebie wrócić. W innych sprawach natomiast sąd może orzec rozwód nawet wtedy, gdy rozpad pożycia nie ma jeszcze długotrwałego charakteru, ale wydaje się być definitywny.

Planujesz się rozwieść? Skorzystaj z pomocy sprawdzonych kancelarii prawnych w swoim mieście.

Kiedy sąd może nie dać rozwodu?

Czy to w ogóle możliwe? Teoretycznie nie ma siły, która nakazywałaby małżonkom mieszkać razem i bawić się w szczęśliwy związek, gdy oni oboje tego nie chcą. Czy sąd może nie orzec rozwodu? Czy ma to w ogóle sens? W niektórych sytuacjach sąd nie orzeka rozwodu, i wówczas małżonkowie nie mogą na przykład podzielić się majątkiem czy prawami do opieki nad dziećmi. W pewien sposób zmusza ich to do dalszego prowadzenia wspólnych spraw majątkowych, czy wychowywania dzieci. W teorii taki brak rozwodu może doprowadzić do ugody pomiędzy małżonkami i sprawić, że wrócą do siebie, gdy już ochłoną.

Sąd może nie dać rozwodu, gdyby wskutek niego miało ucierpieć dobro małoletnich dzieci. Na przykład, gdyby miało dojść do pogorszenia ich sytuacji materialnej lub kondycji psychicznej. Może również nie dać rozwodu, gdy winna rozpadowi jest jedna strona, która żąda rozwodu (tak bywa w przypadku zdrad, gdy zdradzający chce odejść do kochanka/kochanki). Jeśli druga strona (niewinna) odmawia rozwodu, co nie jest sprzeczne z zasadami pożycia społecznego, wówczas sąd prawdopodobnie nie da rozwodu. Nie da go również wtedy, gdy rozwód byłby niezgodny z zasadami pożycia społecznego. Może to mieć miejsce na przykład wtedy, gdy jeden z małżonków ciężko zachoruje i wymaga stałej opieki, a drugi chce wskutek rozwodu pozbyć się „balastu”. Jego prawnym obowiązkiem jest wówczas zajęcie się małżonkiem, pomimo wszelkich osobistych animozji.

Jeśli rozwodu żąda małżonek winny rozpadu małżeństwa, to osoba niewinna może nie wyrazić na to zgody. Wtedy małżonek winny zobowiązany jest znaleźć dowody, które miałyby świadczyć, że ów brak zgody jest przeciwny zasadom pożycia społecznego, i muszą to być dowody obiektywne.

Jak wygląda składanie pozwu rozwodowego?

Wniosek rozwodowy składa się do sądu okręgowego właściwego przez wzgląd na zamieszkanie przynajmniej jednego z małżonków. W przypadku, gdy oboje małżonkowie mieszkają już w innych miejscach, sądem właściwym będzie ten w miejscu zamieszkania osoby pozwanej. Gdyby owo miejsce pobytu było nie do ustalenia, wówczas sprawa odbywać się będzie w sądzie w miejscu zamieszkania powoda.

Istnieje kilka rodzajów pozwów rozwodowych: z orzeczeniem o winie, bez orzekania o winie, z żądaniem alimentów od małżonka i inne. Dawniej, zanim doszło do spotkania małżonków w sądzie, był obowiązek przeprowadzenia posiedzenia pojednawczego przed pierwszą rozprawą. Obecnie tego obowiązku już nie ma. Sąd może natomiast nakazać mediację, która ma na celu pogodzenie zwaśnionych małżonków w sytuacji, gdyby była między nimi szansa utrzymania małżeństwa. Zasadniczo, rolą sądu podczas rozprawy rozwodowej jest nakłanianie małżonków do pojednania i do utrzymania małżeństwa. Będzie również badał, czy doszło do faktycznego rozpadu więzi pomiędzy małżonkami.

Czego można zażądać od pozwanego w pozwie rozwodowym?

  • Ustalenia winy jednego z małżonków. Na prośbę małżonków można orzec rozwód bez ustalania winnego – ma to miejsce w sytuacji, gdy małżonkowie zgodnie stwierdzą, że nie ma już między nimi uczucia i po prostu chcą pójść zgodnie w swoją stronę.
  • Ustalenia władzy rodzicielskiej – w przypadku posiadania przez małżonków wspólnych dzieci. Małżonkowie muszą dojść do porozumienia w sprawie kontaktów z dzieckiem oraz tego, kto będzie dziecko wychowywał, i określić owo porozumienie na piśmie. Porozumienie musi się kierować dobrem dziecka. W przypadku braku porozumienia, sąd może nakazać wspólne wychowywanie dziecka i utrzymywanie z nim kontaktów. Może także ograniczyć jednemu z rodziców wykonywanie władzy rodzicielskiej i ograniczyć kontakty z dzieckiem – o ile przemawia za tym dobro dziecka. Sąd może nie orzekać o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, na zgodny wniosek obu stron.
  • Ustalenia kosztów związanych z utrzymaniem dziecka
  • Ustalenia sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania – na żądanie jednego z małżonków sąd może orzec eksmisję drugiego, ale tylko wtedy, gdy drugi z małżonków rażąco uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Jeśli obie strony wnioskują o to, można też orzec podział wspólnego mieszkania albo przyznać mieszkanie jednemu z małżonków.

Co daje rozwód?

W wyniku orzeczenia rozwodu ustaje wspólność majątkowa i wszelka inna pomiędzy małżonkami. Formalnie stają się oni osobami stanu wolnego, które mogą ponownie zawrzeć związek małżeński. Jeśli nastąpi taka potrzeba, osoba, która w wyniku małżeństwa przejęła nazwisko po współmałżonku, może powrócić do swojego nazwiska sprzed ślubu. Ma na to 3 miesiące od uprawomocnienia się wyroku, i powinna w tym celu złożyć stosowne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem.

Alimenty od małżonka

W niektórych przypadkach sąd może zasądzić płacenie alimentów na rzecz drugiego z małżonków. Takie żądanie powinno zostać złożone już na etapie składania pozwu rozwodowego. Alimenty od małżonka może otrzymać osoba, która nie jest winna rozpadu pożycia, i jest chora lub niezdolna do pracy. Można także żądać alimentów od osoby wyłącznie winnej rozpadu, gdy rozwód spowoduje znaczne pogorszenie sytuacji materialnej drugiej ze stron.

Sprawa o rozwód pociąga za sobą koszt 600 zł opłaty stałej. Może ona jednak zostać zwrócona w przypadku pojednania się małżonków w pierwszej instancji. Gdyby do pojednania doszło wskutek postępowania odwoławczego – wówczas sąd zwraca połowę tej kwoty. Rozwód nigdy nie jest kwestią łatwą ani przyjemną, dlatego należy dobrze rozważyć wszystkie za i przeciw, zanim się na niego odważy w akcie wściekłości na małżonka.

Planujesz rozwód? Wybierz najlepszą kancelarię prawną w swoim mieście za darmo.

Dołącz do dyskusji

Komentarze0
Wiadomość